Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtida perioder med hög risk för skogsbrand enligt HBV-modellen och RCP-scenarier
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016
SMHI har på uppdrag av MSB gjort en uppföljning av tidigare analyser av brandrisk i framtida klimat baserat på nya resultat från klimatforskningen. Brandrisken analyseras med avseende på så kallade högriskperioder, vilket innebär flera dagar i följd med hög brandrisk. I tidigare analys (MSB, 2013) användes SRES-scenarier, i de nya analyserna används RCP-scenarier, dock uteslutande baserat på resultat från modellen HBV-Skogsbrand. Två möjliga framtida scenarier studeras, RCP4.5 innefattar minskade utsläpp till följd av kraftfull klimatpolitik och RCP8.5 innebär fortsatt accelererande utsläpp. De två scenarierna täcker in en stor variationsbredd vad avser framtidens koncentrationer av växthusgaser i atmosfären.