Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtida perioder med hög risk för skogsbrand : analyser av klimatscenarier
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2013
Denna studie är den tredje och avslutande etappen av de MSB-finansierade projekten om skogsbrandrisk i ett framtida klimat. De två tidigare etapperna sammanfattas i ”Scenarier för framtida skogsbrandrisk” (Gardelin m.fl., 2011). Inom projekten har klimatscenarier använts som drivdata till de två skogsbrandsmodellerna HBV-Skogsbrand och FWI. En databas har byggts upp som i denna tredje etapp används för analyser av perioder med hög brandrisk (högriskperioder). Förändring av brandrisksäsongens start, slut och längd undersöks, samt frekvensen och längden av högriskperioder. Flera olika klimatscenarier används i studien, vilka baseras på utsläppsscenarier från FN:s klimatpanel IPCC. I tidigare etapper har resultat från respektive scenario redovisats som enskilda kartor. I denna rapport sammanfattas resultaten som medelvärden av alla scenarier och percentiler används för att ge ett mått på spridningen mellan de olika scenarierna.