Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Klimatpåverkan på skogsbrandrisk i Sverige : nulägesanalys, modellutveckling och framtida scenarioutveckling, forskning/studie
Författare
Granström Anders, Amon Francine, Sjöström Johan, Yang Wei
Utgivare
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens provningsanstalt (SP), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Projektet har analyserat dagens situation vad gäller vegetationsbränders uppkomst, förekomst, vädermässiga förutsättningar och hantering. Det har också förbättrat modelleringen av centrala variabler för att bedöma brandrisk under framtida klimatscenarier.