Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Användning av RDS-mottagare i kärnkraftslänen : en studie av allmänhetens perspektiv
Författare
Enander Ann, Johansson Ann
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA), Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1995
Enligt riksdagens beslut skall inomhusvarning finnas i områdena i den inre beredskapszonen kring de svenska kränkraftverken. Ett varningssystem baserat på RDS (Radio Data System)-mottagare har utvecklats för ändamålet. Införandet av RDS-systemet har dock inte varit problemfritt. Mot den bakgrunden genomfördes en studie med syfte att kartlägga erfarenheter, attityder och synpunkter på larm- och beredskapsfrågor hos människor boende kring kärnkraftverken i Barsebäck och Ringhals. 1142 personer (svarsfrekvens 61,5%) besvarade en postenkät som rörde RDS-mottagare, information och beredskap. Resutaten visar att ungefär 2/3 av hushållen i Barsebäck och knappt hälften i Ringhals har en inkopplad RDS-mottagare i drift. En majoritet har haft problem i samband med installerandet av mottagarna, som till viss del kan relateras till typ av mottagare. Attityden till inomhuslarm och till mottagarna är stort sett positiv, förutom en påtaglig tveksamhet i Ringhals vad gäller tillförlitligheten. Upplevelsen av god beredskap hos allmänheten kan relateras främst till känslan av att vara välinformerad och ha förtroende för myndigheter. Resultaten diskuteras i förhållande till utveckling av larmsystem, beredskap och informationsinsatser i kärnkraftslänen.