Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av funktionskvaliteten hos systemet för varning till allmänheten runt kärnkraftverken
Författare
Lidh Bengt, Sjöberg Mats
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1995
Regeringen har gett Statens räddningsverk (SRV) i uppdrag att utreda varning till allmänheten runt kärnkraftverken i Sverige och komma med förslag till ett mer flexibelt system än vad som nu finns. ES-konsult AB (ES) fick i uppdrag att, som en del i SRVs utredning, utreda kvaliteten i delar av det administrativa systemet. Denna skall omfatta; informationsinsamling i samråd med uppdragsgivaren, studier av systemflöden och administrativa funktioner, utredning av systemets tillgänglighet m a p administrativa rutiner, förslag till åtgärder i syfte att eliminera svagheter i systemets tillgänglighet. Varning till allmänheten runt de svenska kärnkraftverken skall bestå av både inomhus- och utomhuslarm enligt riksdagens beslut 1981. Varningssystemet har byggts ut i olika etapper. Först infördes utomhuslarm i form av utomhusljudsändare (Tyfon) och för inomhuslarm utnyttjades telefonsystemet med en speciell ringsignal. Inledningsvis uppstod stora problem med dessa system, vilka numera är lösta. När Televerket, numera TELIA AB, började införa AXE, istället för elektromekanisk teknik, uppdagades att telefonlarmet inte skulle fungera. Räddningsverket fick i uppdrag att ta fram ett nytt varningssystem. Radio Data System (RDS) framstod snart som det mest användbara. Systemet har dock hitill varit behäftat med så många problem att förtroendet hos allmänheten är mycket lågt. Rutinerna vid varning till allmänheten skiljer de olika kraftverketn åt. Även det första meddelandet som sändningsledaren på Sveriges Radio skall läsa upp skiljer mellan de olika länen. Länsstyrelsen har ansvaret för att varna allmänheten. Länsstyrelserna i kärnkraftslänen har bildat en arbetsgrupp där utveckling av rutiner och instruktioner sker. Arbetsgruppen har behandlat flödesvägen vid larm och har beslutat att länen skall följa samma generella larmplan både vid testlarm som vid verkligt larm. Gruppen har också för avsikt att se över det första "förberedda" meddelandet, som skall läsas upp i radion, så att även här samma mall skall användas. ES-konsult AB har föreslagit fyra alternativ för varningssystem runt kärnkraftverken: Utbyggnad av utomhusvarningssystemen som innebär en ökning av antalet fasta ljudsändare, så att varningssignalen även skall gå fram inomhus. Alternativ 2 bygger på att fortsätta enligt samma planer som gäller idag. Alternativ 3 bygger på täckning med utomhusvarningssystem som idag. Alternativ 4 har samma lösningsmodell som alternativ 2 och 3, d v s ljudsändare med dagens täckning och utbyte av telefonvarning mot inomhusvarning, som i det här alternativet består av både RDS- och Minicallmottagare.