Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beskjutning av acetylengasflaskor inomhus 2
Författare
Ormegard Kaj, Sandberg Bertil, Lamnevik Stefan
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA), Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996
FOA har av Statens Räddningsverk fått i uppdrag att undersöka vad som händer vid beskjutning av acetylengasflaskor med 7,62 mm spårljusammunition i följande avseenden: Hur mycket acetylen strömmar ut ur kulhålet från full flaska vid 200C och 650C? Hur sker tändning vid beskjutning? Vilka tryck uppkommer vid beskjutning av acetylenflaska inomhus, lokalstorlek "liten verkstad", om tändningen blir 30 s fördröjd? Då en acetylengastub träffas av en 7,62 mm kula (med eller utan spårljus) från en AK4, går kulan igenom gastubens vägg och stannar sedan ca 5 cm in i den fyllmassa som tuben är fylld med. Genom kulhålet strömmar som mest ca 0,5 kg per 30 s av en aerosol bestående av acetylen + aceton + fyllmassa vid 20 0C, ca 0,7 kg per 30 s vid 65 0C. Vid försöken åstadkoms sönderfallsstart i ett fall av tre vid konventionell projektil och i fem fall av fem vid spårljus. Vid det inre sönderfallet bildas hydrogen och sot. När sönderfallszonen når det yttre av gastuben antänds den utströmmande gasen så att en synlig flamma uppkommer. Detta sker ca 0,3 s efter genomslag. Tändning av 0,5 kg acetylen inne i en lokal med golvyta av 47 m2 och en volym av 165 m3 och en avlastningsyta via dörrar och fönster av 4 m2 medförde ett övertryck av ca 8 kPa under ca 80 ms, följt av ett undertryck av ca 5 kPa under ca 70 ms. Trycket blev lägre men varaktigheten större än tidigare gjorda beräkningar. Takbelysningen revs ned, puts på väggar revs ner, en innervägg trycktes in ca 5 cm, skador på väggputs uppstod i angränsande rum, takarmatur revs ned i angränsande rum. Med hänsyn till uppkomna skador avråds från att beskjuta acetylentuber i så små lokaler. Innehåll i rapporten: Sammanfattning, Uppdraget, Vapen och ammunition, Lågan från spårljuset, Utströmmad acetylenmängd per tidsenhet vid 200C och 650C Hur sker tändning? Explosion av 0,5 kg acetylen inne i delvis stängd lokal, Skadeverkan på byggnaden, Förslag till regler vid beskjutning av acetylenflaskor inomhus.