Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen : när, var, hur, varför och för vem?
Författare
Ryghammar Lotta
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2024
I detta memo beskrivs exempel på statsmakternas intentioner, tankegångar bakom arbetet, processer, resonemang, erfarenheter med mera sedan begreppets och verksamhetens lansering på 1980-talet. Mot bakgrund av den återupptagna totalförsvarsplaneringen, som lett till en ökad hänsyn till totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen, fick Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att studera ett antal kommunala översiktsplaner som valdes ut i samråd med MSB. Syftet var att om möjligt identifiera metoder för den verksamhet som benämns Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen (BIS). Översiktsplanerna visade sig dock innehålla mycket begränsad information om BIS och ingen alls om metoder. Eftersom det i eftersökningen av information om BIS visade sig finnas en hel del äldre material som skildrade tidigare tillämpning av BIS ominriktades projektet till att belysa resonemang, processer, erfarenheter etcetera från denna tid som ett underlag till framtida inriktning av BIS.