Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
EU förändrar cybersäkerhetsområdet : årsrapport it-incidentrapportering 2023
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Årsrapporten har sin grund i den it-incidentrapportering MSB mottar från både statliga myndigheter och från leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. I likhet med tidigare år har vi ett tema som har präglat MSB:s arbete. Vi fördjupar oss i EU:s växande roll med anledning av erfarenheter från det svenska ordförandeskapet i det Europeiska rådet, och med anledning av den stora mängd nya EU-regleringar som är på väg. Regleringar som stärker området samtidigt som högre krav kommer att ställas på de organisationer som berörs. Genom samordning av krav och funktioner i regleringarna ges organisationer bästa möjliga förutsättningar. Samtidigt behöver organisationer tillsätta resurser i ett tidigt skede för en lyckad implementering. Närmare hälften av alla it-incidenter som rapporterats har skett hos en leverantör, vilket föranleder en kartläggning av problem i digitala leveranskedjor inom beredskapsområdena. Rapportens slutsatser och rekommendationer handlar även om hur det förebyggande säkerhetsarbetet hos organisationer ska stärkas.