Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Årsrapport statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 : Utmaningar för en säker och robust informationshantering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
MSB presenterar årligen en sammanställning och analys av de rapporter om allvarliga it-incidenter som mottagits från statliga myndigheter sedan april 2016. Myndigheterna ska skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation. Under 2020 har MSB mottagit totalt 286 rapporter från 93 myndigheter. Den vanligaste incidentkategorin var handhavandefel, följt av angrepp, störning i mjukvara eller hårdvara samt störning i driftmiljö. I ungefär hälften av fallen angavs incidenten ha fått begränsade konsekvenser och i ungefär en fjärdedel angavs incidenten ha fått stora konsekvenser. Förutom redogörelse för de incidenter som inkommit innehåller rapporten även ett antal lärande exempel på incidenter som inträffat och rekommenderade åtgärder.