Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Årsrapport över NIS-leverantörers it-incidentrapportering 2020 : en samlad bild över rapporterade it-incidenter i samhällsviktiga och digitala tjänster
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
EU:s NIS-direktiv implementerades i Sverige under 2018 och riktar sig till leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster, det vill säga verksamheter som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. Genom NIS-direktivet vill EU-kommissionen öka informations- och cybersäkerheten över gränserna och således öka informationssäkerheten i hela unionen i syfte att stärka den inre marknadens funktion. Sedan 2019 rapporterar leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster in it-incidenter till MSB i enlighet med NIS-regleringen. Med denna rapport vill MSB återföra kunskap till NIS-leverantörerna, tillsynsmyndigheterna och andra intressenter kring vilka typer av incidenter som varit vanligt förekommande under året och hur dessa kan motverkas. Vidare syftar rapporten till att ge en grundläggande förståelse för NIS-regleringen i Sverige men också beskriva ett europeiskt perspektiv för att visa på skillnader och likheter mellan ländernas implementering av NIS-direktivet. I rapporten återges även ett antal incidentexempel för att på ett tydligt sätt illustrera hur incidenter inträffar och förslag på hur dessa kan hanteras. Rapporten är den första i sitt slag och kommer att publiceras årligen från och med 2021 för att höja kunskapen om de incidenter som drabbar samhällsviktiga och digitala tjänster i Sverige.