Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
En inblick i Sveriges cybersäkerhet : årsrapport it-incidentrapportering 2021
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Denna årsrapport har sin grund i den it-incidentrapportering MSB mottar från både statliga myndigheter och från leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare, informations- och säkerhetsansvariga samt omvärldsbevakande och analyserande roller hos både statliga myndigheter och NIS-leverantörer. Innehållet kan även vara värdefullt för motsvarande roller hos andra organisationer. Årsrapporten, tillsammans med en sammanställning av inrapporterade it-incidenter, överlämnas även till regeringen i enlighet med myndighetens instruktion. Rapporten innehåller förutom sammanställning av de incidenter som inkommit till MSB även lärande exempel, information om incidentrapporteringen och rekommendationer till rapportens målgrupper. Sammanställningen av incidentrapporteringen under 2021 visar att rapporteringen har minskat och att systemfel och misstag återigen är de mest frekventa orsakerna till incidenterna. Incidenterna inträffar ofta vid misslyckad förändringshantering och påverkar oftast tillgängligheten.