Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vidareutveckling av Brandbränslekartan : Fördjupning i NDVI, kraftledningsgator och järnvägar
Författare
Ingvander Susanne, Ledwith Michael, Odentun Petra, Vidisson Benedict
Utgivare
Metria, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Metria AB har under 2022–2023 på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetat med att vidareutveckla den brandbränslekartering (BBK) som har producerats i olika versioner sedan 2016. Detta steg i utvecklingen av brandbränslekartering innefattar två olika pilotprojekt. Det första handlar om att genom NDVI-analyser försöka identifiera när vegetationen går från torr gul till frisk grön, detta då det sammanfaller med att gräsbrandssäsongen avtar. Det andra pilotprojektet handlar om att skapa en robustare klassificering av den öppna marken så att man kan separera ris från buskar och gräsmark. Vidare så har tre optioner utlösts där den första handlar om att se om man kan härleda vegetationsomslaget till klassificeringen inom NMD och BBK. De följande två optionerna är fördjupade studier kring brandrisk i anslutning till järnvägar och ledningsgator.