Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandbarriärer i brandbränslekartan : förstudie
Utgivare
Metria, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Metria AB har under 2020 på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utrett möjligheter att kartera potentiella brandbarriärer som ett komplement till den brandbränslekarta som tidigare har producerats av Metria. En brandbarriär i förstudiens kontext definieras som ett objekt som förhindrar eller försvårar spridning av en vegetationsbrand. Resultaten av förstudien visar att många potentiella barriärer, som vatten och vägar redan finns tillgängliga i dagens bränslekartering, men behov av vidareutveckling till exempel i form av utökning av attribut, byte av datamodell från raster till vektor måste tillgodoses för att använda som barriärer.