Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ansvar och roller vid större fartygsolycka med förorening till sjöss
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2023
I syfte att stärka samverkan och förmågan att hantera för föroreningsolyckor till sjöss när olyckan blir så stor att den är att betrakta som kris eller miljökatastrof, genomför Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) ett treårigt projekt. Projektet finansieras genom medel som tilldelats Kust-bevakningen ur anslaget 2:4 Krisberedskap.