Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19 : excelbilaga
Författare
Svensson Arne
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Detta är en excel bilaga till rapporten Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19 . Med hjälp av tidsserieanalyser har det identifierats trendbrott avseende räddningstjänstens insatser, personskador och dödsfall till följd av covid-19-pandemin under 2020. Resultaten av analyserna ger indikationer på var kopplingar till covid-19-pandemin kan finnas och i förlängningen vilka beteenden som kan ligga till grund för vissa olyckstyper. Resultaten visar att antalet fall, för flera av de olyckstyper som har studerats, har förändrats under pandemins första år. Detta verkar främst gälla olyckor av mindre allvarlig karaktär, alltså olyckor som inte har lett till sjukhusvård eller skador som inte behandlats inom sluten vård. Till exempel har antalet räddningsinsatser till följd av trafikolyckor minskat, men inte antalet vårdade i öppen och sluten vård.