Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2021, covid-19 och dess påverkan på krishantering, anmälda brott och olyckor
Författare
Albinson Karin, Gert Johan, Jaldell Henrik, Jonsson Anders, Klepke Birgitta, Lenefors Lina, Olsson Josefine, Rönnestig Erika, Svensson Arne
Utgivare
Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för fjortonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR vill med Öppna jämförelser stimulera till förbättringsarbete och utveckling. Detta är också ett sätt att förädla och ge tillbaka den statistik som kommunerna rapporterar till staten. Här finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid och vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet. Temat i årets rapport är hur covid-19 har påverkat tryggheten och säkerheten, kommunernas krishantering och antalet olyckor och brott. I Öppna jämförelser i år berättar Kristianstads kommun om sin krishantering med anledning av pandemin. Trollhättans stad berättar om hur de bedrivit sitt brottsförebyggande arbete under pandemin och Brandkåren Attunda redogör för hur de har ställt om under pandemin och utvecklat sitt brand- och olycksförebyggande arbete.