Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vattenbrist och torka : faktablad med information till fastighetsägare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Låga grundvattennivåer och sjunkande vattennivåer i sjöar och vattendrag kan på vissa ställen leda till att brunnar sinar, och det blir brist på vatten för hushållsbruk och för bevattning. I kustnära och lågt liggande områden kan det även råda risk för saltvatteninträngning på grund av överutnyttjande av tillgängliga sötvattenresurser. Vattenbrist kan också inträffa även om grundvattennivåerna inte är ovanligt låga eller att det är brist på vatten. Torka kan bland annat få konsekvenser för djurhållningen, jord och skogsbruk vilket i sin tur medför produktionsbortfall och ekonomiska effekter.