Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sanering efter en kärnteknisk olycka - deponier : Vägledning
Författare
Strickland Kolmert Åsa, Blom Anders
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Detta avsnittet i vägledningen omfattar bland annat lokalisering av mellanlager och deponi, allmän beskrivning av markförhållanden, utformning och konstruktion av deponi, miljökontroll samt lite om lagstiftning. Syftet med denna texten är att den ska fungera som en kunskapsbas för de som ska ansvara för uppförandet av erforderliga mellanlager och deponier, även om specialistkunskap måste inhämtas i varje enskilt fall. Texten har som mål att beskriva hur material som blivit kontaminerat vid kärnteknisk olycka ska förvaras i deponi på ett säkert sätt. Den är avsedd som stöd vid en kärnteknisk olycka när sanering av kontaminerade områden ska utföras.