Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Denna handbok riktar sig till dig som driver eller jobbar i en butik som säljer behållare som innehåller brandfarliga gaser eller vätskor i någon form samt gasapparater. Handboken är också avsedd för dig som jobbar med tillstånd eller tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Olika typer av butiker hanterar brandfarliga varor på olika sätt, även om produkterna är likvärdiga ur ett riskperspektiv. Syftet med handboken är att ge bakgrundsinformation och visa hur butiker med tillhörande lagerytor på ett säkert sätt, som uppfyller lagstiftningens krav, kan hantera behållare med brandfarliga gaser, aerosoler och vätskor. Handboken visar ofta ett sätt att uppfylla kraven som inte utesluter att kraven kan uppfyllas på andra sätt. Men det kan vara fördelaktigt att följa denna vägledning, eftersom man då inte behöver ta fram lösningar själv, utan har färdiga exempel att använda.