Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hantering av brandfarliga vätskor : Handbok
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Denna handbok riktar sig till dig som hanterar brandfarliga vätskor, eller arbetar som tillstånds- eller tillsynsförrättare enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Utgångspunkten för den här handboken är den hantering som omfattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor, MSBFS 2023:2. Handboken beskriver och ger exempel på hur MSB rekommenderar att krav i lag- eller föreskriftstext kan uppfyllas i vissa fall. En handbokstext har ingen juridisk status och är inte tvingande. En verksamhet kan därför välja att upp-fylla ett krav på något annat sätt än det som handboken beskriver. Om verksamheten väljer ett annat sätt, behöver en tillståndspliktig verksamhet också beskriva det valda sättet och vad man uppnår med det i sin utredning om risk enligt 7 § LBE. För butiker finns en separat handbok, Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker, där det andra kapitlet utgör ett allmänt råd till MSBFS 2023:2. För hantering i butiker hänvisar vi därför till den handboken.