Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur - Störsändare och mikrovågsvapen
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
FOI har på uppdrag av MSB tagit fram ett utbildningsmaterial om EM-hot samt en vägledning med metodstöd för genomförande av RSA EM-hot.