Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förstudie om risk- och sårbarhetsanalys avseende elektromagnetiska hot mot samhällsviktig infrastruktur
Författare
Hurtig Tomas, Nyholm Sten E, Waern Åsa, Thorell Hampus, Wiklundh Kia
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Många samhällsviktiga funktioner förlitar sig idag på elektroniska system och trådlösa kommunikationssystem. Eftersom dessa är mycket känsliga för elektromagnetiska (EM) störningar, utgör EM-störningar ett hot mot samhällsviktig verksamhet. Denna förstudie utgör ett underlag för fortsatt arbete för att nyttjas vid risk- och sårbarhetsanalyser med EM-hot vid höjd beredskap. I arbetet har exempelscenarier som innehåller realistiska EM-hot och ett förslag på fortsatt arbete tagits fram.