Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskydd i behovsprövade boenden : en undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige
Författare
Johansson Björn
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2013
MSB har i svaret på ett regeringsuppdrag, Redovisning av ett rimligt brandskydd i boendemiljöer och andra liknande miljöer, påvisat ett behov av föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden enligt socialtjänstlagen (2001:453), SOL, och enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I syfte att få en uppfattning om konsekvenserna av sådana föreskrifter har en undersökning avseende nivån på brandskyddet i sådana boenden genomförts. 75 stycken slumpvis utvalda boenden har undersökts genom att räddningstjänsten i 18 kommuner besökt och besvarat ett antal frågor om respektive boende. Undersökningen fokuserade på anordningar för tidig upptäckt och varning vid brand, utrymningsmöjligheter vid brand, skydd mot brandspridning och personalens förmåga att genomföra en insats. Resultatet av undersökningen visar att i storleksordningen 10-15 % av vård- och omsorgsboenden enligt SOL och 5 % av boenden enligt LSS bedöms ha en nivå på brandskyddet som ligger under det som är rimligt enligt MSB. Det som framförallt föranleder att dessa boenden inte kan anses ha ett rimligt brandskydd är att personalens förmåga att genomföra en insats är otillräcklig i kombination med att vissa dörrstängare saknas, att utrymningsvägarna helt eller delvis utgörs av trappor eller fönster, och att endast enklare brandvarningssystem finns.
Relaterade titlar
Fler titlar av Johansson Björn