Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av videoanalysmetoder för gångvägar med tillämpning på hörn
Författare
Nilsson, Johan, Petersson, Robert
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Att analysera gångvägar vid utrymningsförsök är ett tidskrävande arbete. Med program för att analysera gångvägar, såsom Persias, måste varje försöksperson markeras manuellt. Detta tar, även för en erfaren användare, mycket tid. Går det på ett enkelt sätt få en dator att automatiskt markera försökspersonerna vore detta ett stort steg framåt. Målet med denna studie är att undersöka olika sätt att analysera ett utrymningsförsök med hjälp av videokameror och datorprogram. Försök gjordes med studenter vid LTH som fick bära hjälmar med ditsatta färgade lappar för att se ifall bildbehandlingsprogram kunde känna igen lapparna. Allt filmades ovanifrån och gjordes sedan om till bildsekvenser. Det testades även att filma med en kamera som satt strax ovanför huvudena och som filmade vinklat in mot analysområdet. Under samma försök filmade även en IR-kamera ovanifrån för att testa om bildbehandlingsprogrammet lätt kunde urskilja försökspersoner utifrån IR-videofilmen. En analys med hjälp av Persias gjordes för att användas som referens för de andra metoderna.