Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
En sammanställning av kunskaper och erfarenheter kring Klass A-skum och CAFS : Brandforsk projekt 516-021
Författare
Persson Henry
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2005
En litteratur- och kunskapssammanställning som genomförts visar på en relativt omfattande användning av Klass A-skum i vissa länder. Ursprungligen utvecklades A-skum för vegetations- och skogsbrandsbekämpning men användningsområdet har därefter utökats.  Studien visar också en stark koppling mellan användning av A-skum och CAFS (Compressed Air Foam Systems). Jämfört med en traditionell skumutrustning är den stora skillnaden att skummet alstras med hjälp av tryckluft innan det matas ut i slangen eller rörsystemet medan ”traditionellt” skum alstras vid skumröret. Några slutsatser från litteraturstudien: Förbrukningen av A-skum är fortfarande till största delen relaterad till skogs- och vegetationsbränder. En tillsats av A-skum ger en effektivitetshöjning jämfört med rent vatten, primärt erhålls förbättrade återantändningsegenskaper vilket reducerar det totala vattenbehovet. CAFS kan vara ytterligare ett sätt att effektivisera släckinsatsen, reducera vattenskador samt öka säkerheten för insatspersonalen. En nackdel är att investeringskostnaden är relativt hög. CAFS kan också bli ett intressant alternativ till släckning av B-bränder då miljökraven på skumvätskorna ökar.