Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Säkerhetstänkande vid projektering av komplexa infrastruktursystem : fallstudier av tre svenska järnvägstunnelprojekt
Författare
Sundin Björn, Svanström Mattias
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Järnvägen står idag inför nya utmaningar eftersom det börjar bli ont om mark i många städer och järnvägens kapacitet behöver ökas. Resultatet är ett flertal stora och mycket avancerade järnvägstunnelprojekt. Dessa projekt är till sin natur mycket komplexa på så sätt att det finns många beroenden mellan systemens olika element och mellan system och omgivning. Detta kan delvis öka robustheten i systemet men samtidigt innebära en extra känslighet för oförutsägbara påfrestningar. Komplexiteten bidrar till att de traditionella riskhanteringsmetoderna inte nödvändigtvis är tillräckliga för att kunna identifiera de relevanta riskscenarierna. Detta examensarbete syftar till att kartlägga hur man arbetar med riskanalyser i järnvägstunnelprojektering idag samt att ge förslag på hur säkerhetstänkandet vid komplexa infrastruktursystem kan förbättras och utvecklas i framtiden.