Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandutredning
Författare
Erlandsson Ulf, Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005
Uppföljning och utredning av inträffade bränder låter oss ta vara på vunna erfaren­heter och vidta åtgärder så att misstag inte upprepas. Brandutredning vänder sig främst till personal inom räddningstjänsten som vill förkovra sig i yrket och på ett aktivt sätt lära av bränder och tillbud. Boken behandlar rutinmässiga och fördju­pade metoder för insamling och dokumentering av fakta på en brandplats, brand­förlopp och brandutveckling i byggnader, tolkning av brandskuggor och mönster och ger flera exempel på brandorsaker och händelseförlopp. Boken tar också upp lagstiftningen kring anlagda eller av oaktsamhet vållade bränder och ger tips om hur man bör uppträda som vittne vid en domstolsförhandling.