Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utsläpp från bränder till miljön : Utsläpp av dioxin, PAH och VOC till luften
Författare
Blomqvist Per, Persson Bror, Simonson Margaret
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2002
Sammanfattning En uppskattning har gjorts av hur stora utsläpp till luften som kommer från bränder under ett år av dioxiner, PAH (polycykliska aromatiska kolväten), och VOC (flyktiga kolväten). Uppskattningen baserar sig på statistik av bränder i byggnader, fordon, sopor och skogsbränder i Sverige under 1999. Totalt uppskattas att utsläppen ligger i intervallen 0,5 - 1,4 g TEQ för dioxiner, 2 - 12 ton för PAH och 13 - 200 ton för VOC under ett år. De största bidragen avseende dioxiner kommer från brand i containers. Andra viktiga källor för utsläpp av dioxiner är brand i bostäder samt motorfordon. De största källorna till utsläpp av PAH och VOC är bränder i bostäder samt skogsbränder. De beräknade utsläppen av dioxiner från bränder motsvarar ungefärligt det totala utsläppet från trafiken i Sverige eller hälften av utsläppen från sopförbränning (data från 1993). Sammanställningen visar att mängden brännbart material som omfattas av brand i byggnader under ett år uppgår till cirka 7 500 ton, och från skogsbränder cirka 2 600 ton. Till detta kommer sedan 2 000 – 3 000 ton från bränder i fordon och bränder i soprum och sopcontainrar. Totala mängden material är något lägre för år 1999 än vad som tidigare beräknats för 1994 i en liknande studie. Den troliga orsaken till detta är att antalet bränder minskat från 1994 till 1999. Statistiken har också lagts om sedan 1994 vilket kan ha påverkat utfallet. Omläggningen av statistiken gör det inte möjligt att med säkerhet avgöra orsaken till skillnaderna mellan 1994 och 1999. I tillägg till de vanligt förekommande bränderna under ett år kan enskilda större olyckor bidra med mycket större utsläpp än de normala. Sådana olyckor kan vara brand i deponier av olika slag. En uppskattning av utsläpp från sådana potentiella bränder redovisas. Det visar sig att de största bidragen när det gäller dioxin kommer från brand i avfallsupplag och från deponier av plast (PVC) och däck. Deponier av flis och däck är de största potentiella utsläppskällorna när det gäller PAH och VOC. Nyckelord: bränder, utsläpp, dioxiner, PAH, VOC. Emissions from fires to the environment Emissions of dioxin, PAH and VOC to air Abstract The amount of dioxins, PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) and VOC (volatile organic compounds) emitted from fires to the atmosphere per year has been estimated. The estimate is based on the number of fires in buildings, vehicles, waste and forest fires in Sweden in 1999. It is estimated that the total emission of dioxins from fires is in the range 0.5 - 1.4 g TEQ. The total emissions of PAH and VOC is in the ranges 2-12 ton and 13-200 ton, respectively. The estimated emission of dioxins from fires approximately corresponds to the total emission from traffic or half the emissions from municipal waste combustion (Swedish data from 1993). The fire statistics show that the amount of material combusted in building fires during a year is approximately 7500 ton, while that from forest fires is 2600 ton. Additionally, 2000 – 3000 ton is combusted in vehicle fires, fires in containers etc. The total amount of material consumed in fires in 1999 was somewhat lower compared to the estimate in the previous study from 1994. A probable explanation is a decrease in the number of fires between 1994 and 1999. However, the structure of the fire statistics has changed since 1994, which may have influenced the result. The new structure of the fire statistics prevented any reliable assessment of the underlying reasons for the differences between 1994 and 1999. In addition to the more common types of fires during a year, individual large incidents may contribute significantly to the total emission. Such incidents include fires in municipal landfills or specific waste storage facilities (such as those for used tyres). An assessment of the consequences of such incidents has been made. This assessment implies that a large contribution to the emission of dioxins could be expected from fires in landfills and from fires in waste plastics (PVC) and tyres. Fires in deposits of wood chips and tyres are also significant potential sources of PAH and VOC.