Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effektiv insatsledning : några teoretiska grunder för ledning av polis- och räddningsinsatser
Författare
Johansson Per
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2000
När vi hör begreppet ledning får vi olika associationer. Vissa kanske tänker på en ledare och hur denne agerar. Det är av intresse vilka kunskaper och värderingar ledaren har och vilken ledarstil som tillämpas. Skall man ge direkta order, formulera mål för underlydande eller vara mer ett stöd för dessa? Ledning inneär att någon form av beslut fattas. Man väljer mellan olika handlingsalternativ. Hur väljs dessa olika alternativ ut och hr jämförs och värderas de?  Ledningen kan vara mer eller mindre effektiv, beroende på vilken typ av organisation vi har. Denna organisation kan vi se som en väl strukturerad hierarki med tydliga ledningsnivåer, informationsvägar och tydlig fördelning av makt och ansvar. Vi kan studera hur många underlydande olika chefer har, om varje verksamhet leds på ett tydligt sätt sammanhållet under en chef eller hur rollfördelningen mellan chefen och staben är. Organisationen kan vi även se som ett system av olika delar som samarbetar och är beroende av varann. Det är av intresse om olika delar kan agera självständigt och om vi fortlöpande kan anpassa organisationen till situationen. Såväl staber som insatsenheterna på fältet är inte bara en organisation utan även grupper som agerar tillsammans. Vilka olika roller har personerna i dessa grupper? Hur kommunicerar de med varann och vilka normer har man i gruppen? I många fall behöver vi radiosystem, telefonnät och datorer - ett tekniskt system - för att möjliggöra och understödja ledningsprocessen. Vilken tillförlitlighet och tillgänglighet har dessa system och hur pass sårbara är de? Vilken kapacitet har de? Detta är frågor som tas upp till behandling i rapporten.
Relaterade titlar
Fler titlar av Johansson Per