Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Scenariotänkande vid brandsyn : utrymning av samlingslokaler
Författare
Abrahamsson Marcus
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1998
Ett syfte med föreliggande arbete har varit att ta fram ett hjälpmedel för grova uppskattningar av hur allvarligt ett eventuellt brandscenario i olika typer av samlingslokaler skulle kunna bli. Verktyget är avsett att användas som ett hjälpmedel för att utöka underlaget till väl underbyggda och motiverade skälighetsbedömningar i brandsyneförrättningen. Parametern som undersökts har varit hur lång tid det tar innan kritiska förhållanden, t.ex. att rökgaslagrets höjd når en på förhand bestämd kritisk nivå, uppstår i en lokal med viss geometri vid en viss dimensionerande brandeffektutveckling. Tiden till kritiska förhållanden uppstår kan sedan jämföras med tiden det skulle ta att utrymma lokalen. För att hjälpmedlet ska vara snabbt och lätt att använda har ett stort antal förenklingar och antaganden vid beräkningarna varit nödvändiga, vilket leder till att verktyget är tämligen grovt och endast bör användas för en första analys av förhållandena i en lokal. I rapporten redovisas också kortfattat för metoder att göra mer nyanserade analyser av brandsäkerheten på ett objekt. I de nyanserade metoderna innefattas, förutom kvalificerade modeller för beräkning av bl.a. rökfyllnads- och utrymningsförlopp, även metoder för att kunna ta hänsyn till osäkerheter i indata till beräkningarna samt tillförlitligheten hos olika skyddssystem. Ett annat syfte har varit att undersöka vilken nytta en brandsyneförrättare kan ha av en väl utformad brandskyddsdokumentation. I samband med införandet av funktionsbaserade byggregler, BBR 94, kom kravet på upprättande av brandskyddsdokumentation i samband med nybyggnation. För byggnader uppförda innan BBR 94 trädde i kraft saknas utförlig brandskyddsdokumentation och i detta arbete presenteras ett kortfattat förslag på vad en sådan bör innehålla om den upprättas.