Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lokalisering och värdering av brandspridningsvägar i byggnader : slutrapport till förstudie för projektet
Författare
Lins Johan
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH)
Utgivningsår
1997-12
Sammanfattning I denna förstudie har litteratursökningar, referensgruppsmöten och kunskapsinventering genomförts för att fastställa ifall den akustiska mätmetoden för lokalisering av brandspridningsvägar, vilken beskrivs i ett examensarbete från Avdelningen för Byggnadsteknik, KTH är möjlig att utveckla till en praktiskt användbar mätmetod. Av studien framgår att det sannolikt är möjligt att värdera de akustiska mätresultaten och på så sätt analysera riskerna för spridning av en eventuell brand. Allting tyder alltlså på att det är möjligt att utveckla en praktiskt användbar metod för lokalisering och värdering av brandspridningsvägar i byggnader. I litteratursökningen har inga liknande metoder påträffats vilket talar för att metoden är unik.