Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hur länge kan vi bära skyddsmask? : Psykologiska, fysiologiska och tidsmässiga gränser för användning av folkskyddsmark typ 33B
Författare
Castenfors K
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1986-09
Alla invånare i Sverige skall inom en 10-årsperiod förses med folkskyddsmask som skydd mot kemiska angrepp. För att uppnå skyddseffekt måste skyddsmasken bäras kontinuerligt under längre tid. Sex timmar har ansetts vara en realistisk tidsrymd. Syftet med föreliggande undersökning var att studera huruvida individer tolererar att bära folkskyddsmask typ 33 B under 6 timmar i följd i s k skyddad utrymme med realistiskt termiskt klimat samt att kartlägga de psykiska besvärsreaktioner som kan tänkas begränsa individens förmåga att använda folkskyddsmask under denna period. Tjugonio friska frivilliga försökspersoner mellan 20-65 år, indelade i 2 grupper, bar folkskyddsmask under 6 timmar i följd under 2 olika konstanta temperaturbetingelser ... i klimatkammare. Försökspersonerna skattade kontinuerligt under betingelserna psykiska och fysiska obehag med hjälp av visuella analogskalor. Resultaten visar, att efter 6 timmars vistelse fanns 97 procent (L) respektive 94 procent (H) av försökspersonerna kvar i klimatkammaren. Upplevd grad av påfrestning ökade med 20 procentenheter under 6 timmar. Skattade besvär samt grad av besvär var i huvudsak relaterade till expositionstidens längd, därefter kom besvär som sammanhängde med klimatet. Besvärsskattningarna överskred generellt aldrig skalornas (100 mm) medelpunkt.