Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Estoniakatastrofen, massmedierna och allmänheten
Författare
Hillve Peter, Weibull Lennart
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
1996
I ett demokratiskt samhälle har medborgarna rätt till information, vilket är viktigt för ett aktivt deltagande i samhällsdebatten. När ett samhälle utsätts för allvarliga störningar i form av olyckor, katastrofer och dylikt, då medborgarnas förväntningar på samhällets förmåga att hantera hotet ej kan infrias ställs krav på snabb, saklig och trovärdig information. Det är alltså ingen tillfällighet att Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) ägnar ett stort forskningsintresse åt hur samhällskommunikation och information fungerar. I oktober 1994 genomfördes parallella intervjuer med ett tusental respondenter i Estland och Sverige, där dessa bl a fick uppge hur och när de nåddes av beskedet om Estonias förlisning, hur de uppfattade medierapporteringen och om de hade anhöriga, vänner eller bekanta ombord på Estonia. En analys av det svenska intervjumaterialet presenteras i denna studie.