Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skyddsrumsplanering
Författare
Nordengren Rolf, Gellerbring Bo, Sällström Ola
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996
Regeringsbeslut av 1995-10-05 om anvisningar för programplaner och anslagsframställningar från myndigheter inom totalförsvaret, vilkas resultat skall utgöra beslutsunderlag för försvarsbeslutet 1996. Förslagen i korthet: Färre begrepp i skyddsrumsplaneringen medför förenklad och entydigare tillämpning av de regionala mål- och riskanalyserna Förändrad modell för sammansättning av skyddsrumsområdena medför att skyddsrumsbyggandet sker närmare riskerna för befolkningen Förenkling av bemyndigandesystemet medför minskat administrativt arbete Decentraliserat datorstöd effektiviserar administrationen En utvidgning av kontrollsystemet så att skyddsrumsbesiktningarna utförs av fristående sakkunniga i stället för kommunerna En starkare knytning av skyddsrumsplaneringen till den fysiska planeringen - bör studeras vidare Innehåll: Nuvarande planeringssystem för skyddsrumsbyggande Möjligheter och konsekvenser Förslag till nytt planeringssystem