Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Jämförelser mellan provningsmetoder för aktivt kol avsett för filter till civilskyddsmask typ 33 (Reserapport USA juni 1975)
Författare
Ekedahl E
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1975-12
Det aktiva kol som används i filtret till civilskyddsmasken typ 33, tillverkas av Calgon Corporation, USA. I certifikat för det aktiva kolet har Calgon Co under senare år redovisat resistenstider för klorpikrin (representativ provgas för nervgaser), som legat långt över gränsen för godkännande, medan FOA vid kontrollprov funnit tider på eller under denna gräns. För att utreda vad de stora skillnaderna i provningsresultat kunde beror på, gjordes en resa till Calgon Corporation i USA. Vid besöket diskuterades provningsmetoderna och resistenstidsmätningar utfördes. Det visade sig att den metod, som användes av Calgon Co ej överensstämde med den, som föreskrivs i KATF 8173. För jämförelse utfördes bestämningar med både Calgons metod och metoden i KATF 8173. Provningsresultaten visade att Calgons metod endast gav något högre värden än metoden i KATF 8173, men att resistenstiderna vid besökstillfället var mycket lägre än de som redovisats i certifikaten. Någon förklaring till detta kunde man inte ge. I fortsättningen skulle man utföra proven så som föreskrivs i KATF 8173.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Ekedahl E