Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i anslutningsdon mellan imkanal och spisfläkt
Författare
Månsson Lennart
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1979-11
Rapporten beskriver försöksförfarandet vid brandprovning av anslutningsdon mellan spisfläkt och imkanal. Syftet är att förbättra och effektivisera en äldre metod av brandprovning. Provning av anslutningsdon skall pågå i 15 min (motsvarar krav på A-15 för imkanalen) med en brandpåverkan som motsvarar den från eld i en flottyrgryta. Jämförelser mellan försök ger att den nya försöksuppställningen inte på något sätt förändrat förutsättningarna för provning. Undersökningen visade en risk för att anslutningsdon spricker och låter sticklågor eller glöd antända omgivande materiel. Detta visade sig vara vanligt där imkanalen av estetiska skäl byggts in i köksskåp ovanför spisfläkten. Damm eller annat brännbart materiel i skåpet har antänts och branden har oupptäckt kunnat utvecklas inne i skåpet till dess att övertändning varit ett faktum.