Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Grundskydd del 2 : Skyddade utrymmen utanför skyddsrumsort
Författare
Ekengren B, Källqvist C, Nilsson B
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1993
Sammanfattning I denna rapport analyseras möjligheterna att utanför skyddsrumsorterna utnyttja och planlägga lokaler i befintlig bebyggelse som skyddade utrymmen (skyddat utrymme). En översiktlig bedömning har gjorts av tillgången på lämpliga lokaler i riket. Dessa bedömningar ger vid handen att tillgången i flerbostadshus och småhus är så stor att en kommunal planeringsinsats är meningsfull. För denna planering anges en metod vars ide är att vara så resurssnål som det är möjligt utan att kvalité och dokumentation eftersätts. Gällande regelsystem medger att planering genomförs för ett utnyttjande av all befintlig bebyggelses skyddsvärden, oavsett var den är belägen. Den mer detaljerade kommunala skyddsplaneringen föreslås vidgas att omfatta hela kommunen, oavsett skyddsnivå. Planeringen föreslås ske stegvis så att inte mer skyddsplatser tas fram än vad behoven kräver i varje område. Kommande inventeringsanvisningar måste vara konkreta och leda till att endast bra och väl belägna utrymmen registreras som lämpliga skyddade utrymmen. Tekniska krav och riskhänsyn måste utformas på ett lättförståeligt sätt.