Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Åtgärder vid olyckor med giftiga kondenserade gaser
Författare
Stridsberg Bengt
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1991
I vårt land hanteras och transporteras stora mängder tryckkondenserade giftiga gaser med kokpunkt under normal omgivningstemperatur. Med hänsyn till de giftiga egenskaperna och hanteringsfrekvensen är det framför allt ammoniak, svaveldioxid och klor som bör uppmärksammas ur risksynpunkt. I händelse av läckage kan dessa ämnen komma ut i gas eller aerosolform och bilda ett moln som åstadkommer skador med avsevärd avståndsverkan. För att kunna göra rätt avvägning över vilka räddningstjänståtgärder som måste vidtagas i händelse av en olycka är det nödvändigt att känna till vissa fysikaliska, kemiska och skadeverkande egenskaper hos kemikalierna. Dessutom behövs kunskaper om hur olyckor kan uppkomma, karaktären av olika utsläpp samt hur man kan begränsa skadeverkningarna. Detta dokument beskriver kondenserade gaser och aggregationstillstånd, åtgärder vid utsläpp, återkondensering, uppsamling, pumpning, skyddsutrustning och materiel. .