Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Reserapport från "The 9th annual meeting of the european society of radiation biology" den 26-28 september 1972 i Rom
Författare
Rönnbäck C
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1973-08
Rapporten utgör en sammanställning av presenterade föredrag som bedömts vara av värde för den egna verksamheten vid FOA och som även givit information om läget i stort inom det radiobiologiska forskningsområdet. Mötet var väl organiserat och det vetenskapliga programmet (bilagt) mestadels av god kvalitet. Programmets omfattning medgav dock icke för undertecknad som enda deltagare från FOA annan än partiell bevakning av vissa sessioner. En ökning av verksamheten synes alltjämt ske inom de kemiska och biokemiska sektorerna av det radiobiologiska forskningsområdet. Utvärderingen av stråleffekter inom lågdosområdet tilldrar sig fortfarande stort intresse och svårigheterna kan inte anses bemästrade. Svårigheterna med extrapolering av experimentdata.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Rönnbäck C