Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vad kostar ett försvinnande?
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
I Sverige rapporteras cirka 27 000 försvinnanden årligen till polisen varav 25 procent är allvarliga. Efterforskning av försvunna personer är Polisens räddningstjänstuppgift enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och kan kräva omfattande insatser med många aktörer. Kunskap om vad försvinnanden kostar, både i form av samhällskostnader och lidande saknas i stor omfattning. Inom detta projekt undersöktes den svenska polisens direkta kostnader i tre fall av sökinsatser efter personer med demens, en grupp som bedöms öka i framtiden. Fallstuderna användes också för att identifera typkostnader och möjligheter att mäta och bedöma dem. De svenska kostnaderna var betydligt lägre för de tre fallen än internationella motsvarigheter. Både mätningarna och jämförelsematerialet innehöll dock många osäkerheter och kan bara ses som preliminära resultat.