Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Enkät till Kartläggning av det nationella behovet av Govsatcom : Redovisning av regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet för budgetåret 2023, Fö2023/00276
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Detta är enkäten som bidrar med underlag till rapporten Kartläggning av det nationella behovet av Govsatcom. Govsatcom ger tillgång till satellitkommunikation som medlemsstaternas användare efterfrågar. I Sverige sker det genom MSB som utsetts till nationell behörig myndighet, CGA, Competent Govsatcom Authorithy. Användare av Govsatcom ska ha anförtrotts uppgifter när det gäller övervakning och förvaltning av krisuppdrag, krisinsatser och krisinfrastruktur samt säkerhetskritiska uppdrag och insatser.