Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kulturarvets betydelse i krig och konflikt : en diskussion om behov av kulturarvsforskning för totalförsvaret
Författare
McWilliams Anna
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2022
Syftet med denna rapport är att visa på områden där kulturarvet används i konflikter och i krig. På detta sätt uppmärksammas kulturarvets betydelse för totalförsvaret. Rapporten diskuterar även hur en djupare förståelse kring dessa frågor kan nås framöver. Fokus ligger framför allt på att förstå varför kulturarv blir mål i konflikter och i krig. En viktig nyckel till denna förståelse är kunskap kring hur kulturarv värderas av olika människor och hur detta kan komma att utnyttjas i olika situationer för att nå olika mål. I rapporten beskrivs motiv och metoder översiktligt genom följande rubriker: historie(miss)bruk; psykologisk påverkan; etnisk och kulturell rensning; stöld och illegal handel; skydd av soldater och militär användning; bevarande och konservering; samt kulturarv efter konflikter. Genom att diskutera dessa områden utifrån forskning om kulturarv, säkerhetspolitik och militärstrategi breddas diskussionen kring kulturarv i krig. Förslag ges även på vidare forskning som på sikt kan öka kunskapen på området. Ökad förståelse kan leda till att redan i ett tidigt skede upptäcka ett avsiktligt användande av kulturarv i krig. På sikt kan en bättre förståelse för hur kulturarvet används också ge kunskap för ett resilient samhälle som blir svårare att utnyttja och kan leda till att negativa effekter av konflikter och krig på kulturarvet kan mildras eller undvikas.