Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Värmebölja och höga temperaturer : faktablad med information till fastighetsägare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Ihållande perioder av värme kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Att exponeras för värme medför olika stora risker för olika individer. Höga inomhustemperaturer kan snabbt bli besvärliga för boende och hyresgäster. I städer och tätorter kan lufttemperatur som strålningstemperatur bli hög och så kallade värmeöar kan bildas. Jordbruk och naturen drabbas också av värme och torkperioder, särskilt om luftfuktigheten är låg och nederbördsmängderna ringa. Extrema temperaturer kan leda till samhällsstörningar. Värme i samband med torka kan leda till vattenbrist. Transporter, elektronisk utrustning och energiförsörjning kan också påverkas.