Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Varning – desinformation! : Allmänhetens syn på psykologiskt försvar
Författare
Svenonius Ola
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2022
Denna rapport redogör för resultaten från en enkätundersökning om informationspåverkan och psykologisk försvar som Statistiska Centralbyrån (SCB) utförde på uppdrag av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) under våren 2020. I rapporten presenteras en statistisk analys av dataunderlaget med syfte att göra resultaten tillgängliga för allmänheten. I enkäten fick respondenter ta ställning till fyra olika typer, från A till D, av bemötande av vad som föreföll vara falsk eller vilseledande information på sociala medier. I typ A-bemötandet använde sig den bemötande aktören av humor eller satir för att underminera trovärdigheten i inläggets budskap. Typ B konfronterade mottagaren med en visuell varning för att denne skulle uppmärksammas på att innehållet kunde vara vilseledande eller till och med utgöra desinformation. Ett faktabaserat svar eller korrigering av de falska påståendena gavs i typ C. Typ D-bemötandet innebar att myndigheten betonade vikten av källkritik och försökte öka medvetenheten om att vilseledning pågick. Resultaten visar att studiepopulationen hade högst förtroende för bemötandet i typ C och D. Medborgarnas förväntningar på myndigheter är att de ska kommunicera seriöst och transparent för att inge förtroende. I slutsatserna diskuteras behovet av ytterligare forskning med specifika målgrupper och realtidsundersökningar av verkligt beteende, vilket kan producera mer exakta resultat.