Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder
Författare
Matschke Ekholm Hanna, Doherty Hannah
Utgivare
IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL)
Utgivningsår
2020
I enlighet med den nationella strategin för klimatanpassning har ett nationellt expertråd för klimatanpassning inrättats. Nationella expertrådet för klimatanpassning är tillsatt av regeringen och ska vart femte år besluta om en rapport till regeringen. Rapporten ska innehålla förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning, en prioritering av anpassningsåtgärder utifrån en bedömning av risk, kostnad och nytta, en sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på samhället, samt en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning under våren 2020 arrangerat en workshopserie och bjudit in experter för att tillsammans diskutera risker, möjligheter och konsekvenser kring globala klimatförändringars indirekta effekter för Sverige. Workshoparna har även resulterat i ett flertal åtgärdsförslag för att minska Sveriges sårbarhet.