Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Transport av farligt gods : händelserapportering 2007-2019
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Syftet med rapporten är att ge en överblick och bild av händelser, det vill säga tillbud och olyckor, som skett i samband med transporter av farligt gods. Denna rapport bygger vidare på föregående rapport (Transport av farligt gods – Händelserapportering 2007-2012, MSB786). Framförallt är det händelser rapporterade perioden 2013-2019 som tillkommer. Arbetssätt med att fånga och bearbeta data skiljer sig något från förra rapporten men i grunden är metodiken densamma, likaså de datakällor som har använts. Åren 2007 till 2012 ingår i analysen för att få en längre historik och för att bättre kunna tolka trender i den mån det är möjligt. Vidare har det underlättat kvalitetssäkring. Som ett komplement till analysen har även uppgifter inhämtats från Trafikanalys.