Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Transport av farligt gods : händelserapportering 2007-2012
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Under åren 2007-2012 har 89 händelser med farligt gods rapporterats inom sjötransporter och 510 händelser inom lufttransporter till Transportstyrelsen. Under samma period rapporterades 233 händelser inom vägtrafik, 18 händelser inom järnvägstrafik och fem händelser vardera inom sjöfart respektive luftfart till MSB. Utöver rapportering från verksamhetsutövare sker en rapportering av händelser med farligt gods där räddningstjänsten genomfört en räddningsinsats. Under 2007-2012 rapporterades 694 räddningsinsatser till utsläpp av farligt ämne och ytterligare 162 trafikolyckor där lastbilar skyltade med farligt gods varit inblandade. Kriterier för rapporteringen av händelser inom olika transportslag eller system ser väldigt olika ut beroende på lagstiftningen. Därför är dessa uppgifter inte direkt jämförbara. Överlag rapporteras få händelser till MSB som rör transport med fartyg eller flyg av både verksamhetsutövare och kommunal räddningstjänst. En del i förklaringen ligger i att ansvaret för delar av räddningstjänsten för flyg- och luftfart är statlig. Även andelen rapporterade händelser med järnvägstransporter är få jämfört med vägtransporter vilket kan förklaras av att det dominerande transportslaget inom Sverige är vägtransporter.