Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2019, brott och brottsförebyggande arbete
Utgivare
Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för tolfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR:s strävan med Öppna jämförelser är att stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad effektivitet genom att publicera och redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet. I rapporten och tabellbilagorna finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet, samt lärdomar från andra kommuner. Temat i årets rapport är brott och brottsförebyggande arbete. Det är ett aktuellt tema med tanke på den växande gängkriminaliteten.