Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kunskapsbehov för ett totalförsvar i förändring
Författare
Ingemarsdotter Jenny, Jonsson Daniel
Utgivare
Försvarshögskolan (FHS), CRISMART
Utgivningsår
2019
Mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge har svenska myndigheter anmodats att återuppta sin totalförsvarsplanering. Då denna typ av planering har legat i träda sedan det kalla krigets slut är idag kunskapsbehovet stort om vad totalförsvaret är - eller borde bli. Många förfrågningar och uppdrag har hamnat hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). I denna rapport redovisas några grundläggande utmaningar som utvecklingen av totalförsvaret kommer att behöva hantera liksom vad FOI gör för att stödja kunskapsuppbyggnaden. I rapporten ges först en historisk tillbakablick på det tidigare totalförsvarets utveckling, därefter diskuteras de kunskapsbehov som föreligger idag, och till sist presenteras en kunskapsmodell för totalförsvaret som också illustrerar många av de områden som FOI arbetar med eller har möjlighet att utveckla. Modellen, som beskriver olika typer av kunskap och hur dessa hänger ihop, speglar i grunden ett behov av att identifiera och analysera hot samt att utveckla sätt att möta hoten så att dessa får avsedd effekt i totalförsvarets olika delar, på kort såväl som lång sikt. I rapporten presenteras även ett förslag till konceptutveckling för ett sammanhängande totalförsvar med fokus på det civila försvaret.
Relaterade titlar
Fler titlar av Ingemarsdotter Jenny, Jonsson Daniel
Jonsson Daniel K [red], Eriksson Camilla, Ingemarsdotter Jenny, Rossbach Niklas H, Wedebrand Christoffer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2023
16 s.