Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Författare
Pütsep Mona
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknade 2013 en överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Överenskommelsen, som gäller under perioden 2014-2018, reglerar ersättningen för de uppgifter som kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Överenskommelsen innehåller målbeskrivningar för hur uppgifterna, indelade i sex områden, ska genomföras. MSB har under 2017 genomfört en utvärdering av kommunöverenskommelsens måluppfyllelse. Data har samlats in via intervjuer med kommuner och länsstyrelser samt genom dokumentstudier. Därutöver genomfördes analys av den ”årliga uppföljningen om kommunernas åtaganden enligt LEH” för 2015 och 2016. Utvärderingen bedömer att givet de resurser kommunerna har är utvecklingen positiv och de flesta kommuner arbetar med krisberedskapsfrågor efter bästa förmåga.
Relaterade titlar
Fler titlar av Pütsep Mona